Membership Detials

संगठनात्मक संरचना हेतु एवं संगठन द्वारा संचालित समस्त गतिबिधिहरूमा काम गर्नको लागी सबै (सामान्य भन्दा सामान्य) कार्यकर्ताहरुको उनीहरुको कामको आधारमा प्राथमिकता दिइने छ।संगठनात्मक गतिविधिहरुको सफलता पूर्वक एवं संचालन हेतु कार्यकर्ताहरु संग यथा संभव सहयोग गर्नको लागी निवेदन छ। एवं भविष्यमा सदस्यता तथा दान हेतु निम्नलिखित व्यवस्था एवं नियमहरुको प्रावधान रहने छ।

 • १- साधारण कार्यकर्ता - निशुल्क
 • २ - सदस्य कार्यकर्ता - ५००/- रुपैया पर्ति वर्ष
 • ३ - विशिष्ट सदस्य - ११,०००/- रुपैया
 • ४ - अति-विशिष्ट सदस्य - ५१,०००/-रुपैया
 • ५ - आजीवन सदस्य - १,००,०००/- रुपैया
 • ६ - संरक्षक सदस्य - २,५१,०००/- रुपैया
 • ७ - संस्थापक सदस्य - ५,००,०००/- रुपैया
 • ८ - कर्पोरेट सदस्य - ११,००,०००/- रुपैया
नोट:
 • १ - पूर्व बनिसकेका सदस्य हरुको सदस्यता यथावत नै रहने छ।
 • २ - विशिष्ट, अति -विशिष्ट, आजीवन, संरक्षक, संस्थापक एवं कर्पोरेट सदस्यता हेतु , दान किस्त मा पनी दिन सकिने छ।
 • ३ - सबै प्रकारका दान र सदस्यता पूर्णतया अहस्तान्तारित हुने छ।